Інформація/відомості про вартість, ціни, тарифи, розміри плати (проценти) щодо фінансових послуг (залежно від виду фінансової послуги)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ХІМЧИСТКА “ОСКАР”

Про нас

Свідоцтво про реєстрацію П П “ХІМЧИСТКА “ОСКАР”

Ліцензія про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту згідно розпорядження Нацкомфінпослуг від 08.06.2017 р. N 2436

Директор підприємства: Мельник Татьяна Миколаївна т._+380960147964
Громадянство: Україна.
Місцезнаходження: Україна, 20302, Черкаська область, Уманський район, місто Умань, вул.Гонті, буд. 29 ІІН 2341702946 Паспорт серія НЕ №766196 Виданний Уманськім РВ УДМС Україні в Черкаській області від 11.11.2015 р.

Документи для справки:
Процентні ставки, що застосовуються у Приватному Підприємстві Ломбард Оскар,

ВІДОМОСТІ про власників істотної участів надавачі фінансових послуг

ВІДОМОСТІ про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 01.01.2024 року

Схематичне зображення структури власності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ОСКАР» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХІМЧИСТКА «ОСКАР», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ «ОБЖОРА» станом на 01.01.2024

Відділення Ломбарда Оскар

Додаткова інформація для клієнтів Лобарда Оскар

Фінансова звітність

Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений – порядок визначення таких витрат:  

 Фінансовою послугою є надання ломбардом фінансового кредиту під заставу майна. За користування фінансовим кредитом клієнт сплачує проценти у розмірі визначеному в договорі згідно тарифів ломбарду. Оскільки неможливо визначити конкретний розмір суми витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, повідомляємо порядок визначення таких витрат. Плата за користування кредитом визначається у процентах та нараховується за кожен день користування кредитом – розмір процента визначається договором.

 За порушення клієнтом строку виконання зобов’язань (прострочення) за договором, ломбард додаткові проценти (пені, штрафи тощо) не нараховує.

Інших витрат при отриманні фінансової послуги в ломбарді – клієнт не несе.

Оподаткування. Фінансово-кредитна операція (отримання – повернення клієнтом фінансового кредиту) – не передбачає для клієнта податкового навантаження. У випадку реалізації майна клієнта, що виступало предметом застави за договором, клієнт зобов’язаний сплатити належні податки згідно чинного законодавства України.

Якщо сума реалізації майна перевищує суму заборгованості перед ломбардом та клієнт звернувся до ломбарду з метою її отримання – згідно чинного законодавства, фінансова установа зобов’язана утримати з цих коштів податок з доходів фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%, що призведе до зменшення цієї суми на суму утриманих податків.

ВАРТІСТЬ, ЦІНУ/ТАРИФИ, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги:  ГІПЕРПОСИЛАННЯ  на сторінку з тарифами та наказом .

 ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЇХ НАДАННЯ
Фінансові послуги:
• надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

ГІПЕРПОСИЛАННЯ  на файл Правил надання фінансових послуг
Супутні послуги:

• послуги зі зберігання заставленого майна (послуга безоплатна);
• продаж предмета застави, на який ломбардом звернено стягнення (послуга безоплатна);
• послуги з оцінювання заставленого майна (послуга безоплатна);
• передпродажна підготовка, ремонт, переробка майна, яке було предметом застави в ломбарді та на яке ломбардом було звернено стягнення (послуга безоплатна).
• посередницька діяльність із страхування предмета застави, яким забезпечено зобов’язання за кредитним договором, на підставі агентського договору зі страховиком (страхування предмета застави здійснюється за взаємною згодою ломбарду та клієнта)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
1. Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг. Одностороння відмова від договору не допускається.
2. Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору. Положеннями договору не передбачено право на відмову від договору та строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору відсутній.
3. Мінімальний строк дії договору – один календарний день.
4. Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій.
Розірвання договору допускається лише за згодою його сторін. Договір може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною, але в будь-якому випадку за умови задоволення грошових вимог ломбарду до клієнта в повному обсязі. Наслідком реалізації клієнтом права розірвати чи припинити договір є повернення клієнтом суми фінансового кредиту та сплата процентів за фактичний строк користування фінансовим кредитом. Дострокове виконання договору клієнтом можливе за його бажанням. Наслідком реалізації клієнтом права дострокового виконання договору є повернення клієнтом суми фінансового кредиту та сплата процентів за фактичний строк користування фінансовим кредитом.
5. Порядок внесення змін та доповнень до договору.
Зміни та доповнення до договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені в письмовому вигляді та підписані сторонами договору.
6. Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди клієнта ломбарду.
Примірний Договір про надання фінансового кредиту та застави (дата набрання чинності _____________ року)

РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ РАЗОМ З АУДИТОРСЬКИМ ЗВІТОМ, що підтверджує її достовірність (розміщується не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним роком) гіперпосилання на сторінки звітності

ЗВІТНІ ДАНІ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЛОМБАРДУ, що складаються та подаються відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг (інформація про основні показники діяльності ломбарду на підставі поданої ним до Національного банку України звітності шляхом розміщення на власному вебсайті показників в обсязі, який підлягає опублікуванню на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України).

Гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилання) на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, на якій можливо переглянути таку інформацію – https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6


23 Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг
1. Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг.
Скарги клієнтів ломбарду розглядаються у позасудовому порядку шляхом отримання від клієнта письмового звернення. Порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги, здійснюється шляхом проведення переговорів та задоволення законних вимог клієнтів.
2. Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.
При здійсненні ломбардної діяльності, чинним законодавством не передбачено гарантійних фондів чи компенсаційних схем.

 Найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності).
У ломбарді відсутня особа, яка надає посередницькі послуги.

24 Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги:
Національний банк України, м. Київ, вул. Інститутська, 9, тел.: 0 800 505 240 (для звернень громадян)
Посилання на розділ “Звернення громадян” офіційного Інтернет-представництва Національного банку: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals

25. Відомості (за наявності) про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи – ломбарду, а саме зазначається про факт порушення справи про банкрутство ломбарду, відкриття процедури санації ломбарду, дату порушення справи про банкрутство, відкриття процедури санації ломбарду та найменування суду, який виніс відповідну ухвалу: порушення справи про банкрутство не відбувалося.


26. У разі початку процедури ліквідації ломбарду зазначається інформація про те, що рішенням учасників ломбарду, іншого уповноваженого органу фінансової установи або судом прийнято рішення про відкриття ліквідаційної процедури ломбарду, а також зазначається дата прийняття відповідного рішення: підприємство не перебуває в стані ліквідації.

22. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КЛІЄНТА ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ З КЛІЄНТАМИ

Ломбард НЕ ЗАЛУЧАЄ КОЛЕКТОРСЬКУ КОМПАНІЮ для врегулювання простроченої заборгованості

Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)  

Ломбард НЕ ВІДСТУПАЄ ПРАВО ВИМОГИ ЗА ДОГОВОРОМ про надання фінансового кредиту новому кредитодавцю

Умови, за яких Ломбард розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості: діяльність із врегулювання простроченої заборгованості Ломбард розпочинає не раніше першого наступного дня з дати, зазначеної в Договорі про надання фінансового кредиту, як дата повернення фінансового Кредиту.

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості:

Погашення простроченої заборгованості здійснюється за рахунок примусової реалізації предмета застави, наданого Позичальником в якості забезпечення зобов’язань за договором фінансового кредиту.

Спосіб звернення стягнення та засоби відчуження заставленого майна, в разі невиконання Позичальником зобов’язань за договором про надання фінансового кредиту – визначаються умовами договору застави та чинним законодавством.

Ломбард не повідомляє інформацію про укладення Позичальником договору фінансового кредиту, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною договору фінансового кредиту. Така заборона не поширюється на випадки повідомлення зазначеної інформації спадкоємцям, представникам Позичальника за довіреністю, органам державної влади у випадках передбачених законодавством.

Ломбард не взаємодіє з третіми особами (які не є стороною договору про надання фінансового кредиту) при врегулюванні простроченої заборгованості Позичальника за договором фінансового кредиту.

Номер телефону, з якого Ломбардом здійснюється врегулювання простроченої заборгованості +38 (067) 351-49-50м

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗАХИЩЕНИМИ КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ

Адреса електронної пошти, місцезнаходження та номер телефону Ломбарду, за якими приймаються повідомлення споживачів та інших осіб про належність особи до захищеної категорії:
– електронна пошта: Info@oscar.com.ua
– місцезнаходження: вул. Антоновича, 115, Київ, 03150
– номер телефону: +38 (067) 351-49-50

     ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗАХИЩЕНИМИ КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ гіперпосилання на сторінку